انتخاب نام فایل لینک دانلود
1
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضا
2
دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی
3
دستورالعمل مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
4
سوالات رایج و متداول - نسخه اول
5
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران
6
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران
7
فرم تعهد محضری مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
8
فرم تعهد کارشناس مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
9
فلوچارت آموزشی 1 - نحوه ورود به سامانه سانکا
10
فلوچارت آموزشی 2 - موارد مربوط به عضویت
11
فلوچارت آموزشی 3 - آشنایی با کلیه فرآیندهای حوزه عضویت، رتبه بندی، پروانه اشتغال و کارشناس رسمی
sanka

لطفا کمی صبر کنید ...